Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli nie wynika on dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki.

Rozwiązanie nie posiada poziomu wynalazczego, jeżeli dla znawcy rozwiązanie nie wykracza poza zwykły postęp techniczny oraz wynika wyraźnie i logicznie ze stanu techniki, tj. specjalista znający najbliższy stan techniki potrafiłby bez wkładu twórczego w sposób zawodowy i rutynowy dojść do zastrzeżonego rozwiązania posługując się zwykłą logiką rozumowania.

Poziomu wynalazczego nie posiadają rozwiązania polegające na:

  • zmianie jedynie rozmiaru produktu, która czyni go przenośnym;
  • połączeniu kilku znanych rozwiązań lub elementów o ile nie prowadzi to do zmiany ich funkcji ani osiągnięcia korzystniejszego efektu niż suma rezultatów cząstkowych;
  • zmianie zastosowanych komponentów na znane ekwiwalenty.