Co powinna zawierać dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku ?

Procedura zgłoszeniowa prowadzona jest w formie pisemnej. Zgłoszenia można dokonywać do Urzędu Patentowego RP także elektronicznie przy pomocy specjalnego oprogramowania
i podpisu elektronicznego. Zgłoszenie w zależności od dziedziny techniki oraz specyfiki wynalazku może obejmować od kilku do kilkuset stron.

W celu uzyskania patentu zgłoszenie wynalazku powinno obejmować:

  1. podanie zawierające między innymi oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego,
  2. opis wynalazku ujawniający jego istotę,
  3. zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe,
  4. skrót opisu,
  5. rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Opis wynalazku

Opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić. Szczegóły zgłaszanego rozwiązania muszą być wskazane w opisie wynalazku, w co najmniej jednym przykładzie realizacji bądź zastosowania.

Zastrzeżenia

Zastrzeżenia patentowe określają zakres przedmiotowy patentu. Do ich wykładni służą rysunki i opis wynalazku. Zastrzeżenia powinny zwięźle określać zastrzegany wynalazek oraz w sposób jednoznaczny definiować zakres żądanej ochrony patentowej. Zastrzeżenia muszą w całości być poparte opisem wynalazku. Zastrzeżenia patentowe nie mogą zawierać rysunków, ale mogą zawierać wzory matematyczne lub chemiczne.

Skrót

Jest zwięzłą i jasną informacją określającą przedmiot zgłoszenia i charakterystyczne cechy techniczne danego wynalazku oraz wskazującą jego przeznaczenie. Skrót opisu jest zamieszczany w ogłoszeniu o zgłoszeniu publikowanym w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Rysunki

Rysunki są zamieszczane w dokumentacji zgłoszeniowej, jeżeli są niezbędne do zrozumienia wynalazku w stopniu umożliwiającym realizację zamierzonego celu według wynalazku. Rysunek powinien przedstawiać wynalazek w przykładzie jego wykonania w ujęciu schematycznym, bez zbędnych szczegółów. W wynalazkach dotyczących sposobu bądź procesu rysunki nie są wymagane.