Opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku w Polsce:

  • Opłata urzędowa za zgłoszenie wynalazku: 550zł
  • Opłata za publikację o udzielonym patencie: 90zł
  • Opłata okresowa (za pierwszy 3-letni okres ochrony): 480zł

Udzielenie patentu na wynalazek następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy 3-letni okres ochronny, w wysokości 480zł, dodatkowo należy również zapłacić za publikację 90zł.
Koszty opłat urzędowych za ochronę wynalazku za pełne 20 lat wynoszą 14 630zł.

OPŁATY URZĘDOWE DOTYCZĄCE WYNALAZKU W POLSCE:

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZŁ
I Opłaty jednorazowe
1 Za zgłoszenie wynalazku 550,00*
– za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo 100,00
2 Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku 500,00*
– za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo 100,00
3 Za przekazanie (od zgłoszenia PCT**) 300,00*
4 Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT**):
– gdy badania wstępnego nie przeprowadzono 550,00*
– gdy badanie wstępne przeprowadzono 350,00*
– za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron tłumaczenia opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00
– od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde pierwszeństwo 100,00
5 Za przekazanie europejskiego zgłoszenia patentowego lub europejskiego zgłoszenia patentowego w ramach PCT 300,00
6 Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym 60,00
7 Od wniosku o odroczenie opłaty 60,00
8 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku
o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności
80,00
9 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek 100,00
10 Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego 550,00
11 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
– w związku z wydanym postanowieniem *** 50,00
– w związku z wydaną decyzją 100,00
12 Za publikację informacji:
– o udzielonym patencie i druk opisu patentowego 90,00
– o sprostowaniu i druk sprostowanego opisu patentowego 90,00
– o udzielonym dodatkowym prawie ochronnym 90,00
W przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10 stron – od każdej następnej strony 10,00
13 Za publikację informacji o złożeniu tłumaczenia zastrzeżeń
patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego 90,00
14 Za publikację informacji:
– o złożeniu tłumaczenia patentu europejskiego 90,00
– o złożeniu poprawionego lub zmienionego tłumaczenia patentu europejskiego 90,00
– o udostępnieniu tłumaczenia patentu europejskiego do wiadomości publicznej 90,00
W przypadku gdy objętość tłumaczenia lub poprawionego tłumaczenia patentu europejskiego przekracza 10 stron – od każdej następnej strony tłumaczenia 10,00
15 Od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji
(licencja otwarta)
100,00
16 Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego:
– do 20 stron
– powyżej 20 stron
100,00
200,00
17 Za wyciąg z rejestru:
– zawierający aktualny stan prawny
– uzupełniony o dane zmienione i wykreślone
60,00
100,00
18 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa):
– do 20 stron
– powyżej 20 stron
60,00
125,00
19 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany 70,00
20 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00
21 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00
22 Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego 1000,00
23 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres 300,00
II Opłaty okresowe
1 Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony 480,00
2 Za 4. rok ochrony wynalazku 250,00
3 Za 5. rok ochrony wynalazku 300,00
4 Za 6. rok ochrony wynalazku 350,00
5 Za 7. rok ochrony wynalazku 400,00
6 Za 8. rok ochrony wynalazku 450,00
7 Za 9. rok ochrony wynalazku 550,00
8 Za 10. rok ochrony wynalazku 650,00
9 Za 11. rok ochrony wynalazku 750,00
10 Za 12. rok ochrony wynalazku 800,00
11 Za 13. rok ochrony wynalazku 900,00
12 Za 14. rok ochrony wynalazku 950,00
13 Za 15. rok ochrony wynalazku 1050,00
14 Za 16. rok ochrony wynalazku 1150,00
15 Za 17. rok ochrony wynalazku 1250,00
16 Za 18. rok ochrony wynalazku 1350,00
17 Za 19. rok ochrony wynalazku 1450,00
18 Za 20. rok ochrony wynalazku 1550,00
19 Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego 1500,00
20 Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego prawa ochronnego 6000,00

* W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu
o 50%.
** PCT – Układ o współpracy patentowej.
*** Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.

Patrz załącznik nr.1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 września 2016r. (poz. 1623)