Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

Jedna z 16. wyspecjalizowanych organizacji ONZ z siedzibą w Genewie. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) utworzona została w 1967 r. dla promowania ochrony własności intelektualnej na całym świecie. Obecnie zrzesza 184 kraje.

Układ o Współpracy Patentowej (PCT)

Zawarty w 1970 r. celem uproszczenia procedur patentowych. Jedno zgłoszenie międzynarodowe PCT umożliwia jednoczesne ubieganie się o ochronę patentową we wszystkich państwach/stronach Układu. Stronami są obecnie 142 państwa.

Konwencja o Patencie Europejskim (EPC)

Zawiązana w październiku 1973 r. Umożliwia uzyskanie patentu europejskiego w krajach Europy w jednym postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Konwencja Paryska o Ochronie Własności Przemysłowej

Najstarsze międzynarodowe porozumienie dotyczące własności intelektualnej ustanowione w 1884 r. przez 14 państw. Konwencja wprowadziła zasadę pierwszeństwa, zgodnie z którą każdy, kto dokonał zgłoszenia wynalazku w jednym z państw Konwencji, mógł zgłosić ten sam wynalazek w innym państwie z datą pierwszego zgłoszenia. Obecnie członkami Konwencji są 173 państwa.

Porozumienie Madryckie

Ułatwia uzyskanie ochrony znaku towarowego w wybranych krajach członkowskich na podstawie jednej rejestracji. W chwili obecnej skupia 56 państw.

Protokół Madrycki

Protokół Madrycki umożliwia rejestrację i uzyskanie ochrony znaku towarowego w każdym z państw/stron Protokołu poprzez jedno zgłoszenie międzynarodowe. Obecnie do Protokołu przystąpiło 81 państw.

Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Światowa Organizacja Handlu (WTO) utworzona została w 1995 r. celem nadzorowania i liberalizowania reguł rządzących handlem międzynarodowym tak, aby handel ten odbywał się w sposób płynny, zgodny z prawem oraz wolny poprzez rozwiązywanie sporów, nadzorowanie umów handlowych i narodowych polityk handlowych oraz pomoc krajom rozwijającym się. Obecnie zrzesza 153 członków, a około 30 państw negocjuje swoje członkostwo.

Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS)

Międzynarodowa umowa stanowiąca załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu, celem równego traktowania w zakresie ochrony własności intelektualnej podmiotów wszystkich krajów członkowskich.

Rzeczpospolita Polska (Urząd Patentowy RP)

Wszelkiego rodzaju prawa wyłączne udzielone przez Urząd Patentowy RP.