Wy­nalazek można określić jako rozwiązanie problemu technicznego za pomocą środków technicznych.
Wynalazek jest przejawem wysiłku intelektualnego czło­wieka, zmierzającym do osiągnięcia określonego celu technicznego. Jest to zatem myśl wynalazcza, pozwalająca osiągnąć nieznany dotąd efekt techniczny. Ta myśl wynalazcza staje się wynalazkiem i wymaga ochrony z chwilą jej uzewnętrznienia.

Definicja ustawowa jest zawężeniem potocznego rozumienia wynalazku do wyna­lazków patentowalnych.