Składamy wnioski o udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wzoru przemysłowego
 • prowadzimy korespondencję z Urzędem Patentowym RP
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
 • wykonujemy poszukiwania w zbiorach zarejestrowanych wzorów przemysłowych

Składamy wnioski o rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia wzoru
 • prowadzimy korespondencję z EUIPO
 • składamy sprzeciwy wobec zgłoszonych wspólnotowych wzorów przemysłowych
 • wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty

Składamy wnioski o rejestrację międzynarodową w ramach Porozumienia Haskiego

 • przygotowujemy dokumentację konieczną do zgłoszenia znaku
 • prowadzimy korespondencję z Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • prowadzimy korespondencję dotyczącą kolizji praw
 • wykonujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentacji
 • dozorujemy terminy i wnosimy opłaty
 • wykonujemy poszukiwania w zbiorach zarejestrowanych wzorów wspólnotowych

Obsługujemy wzory przemysłowe kompleksowo, prowadząc postępowanie aż do uzyskania decyzji ostatecznej

Wykonujemy badania dostępności wzoru

Wnosimy sprzeciwy wobec decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji

Składamy wnioski o unieważnienie prawa z rejestracji

Monitorujemy terminy i dokonujemy opłat okresowych

Dokonujemy zmian i wpisów w rejestrach

Sprawy w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO i WIPO prowadzimy bez pośrednictwa

Współpracujemy z doświadczonymi kancelariami patentowymi na całym świecie

Prowadzimy sprawy naruszeń wzorów

 • doradzamy strategię postępowania
 • przygotowujemy opinie prawne
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze
 • prowadzimy negocjacje, zawieramy ugody
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi
 • współpracujemy z Policją, Prokuraturą, urzędami celnymi

Przygotowujemy opinie dotyczące zakresu ochrony wzorów

Opracowujemy programy ochrony praw własności intelektualnej

Przygotowujemy umowy dotyczące własności intelektualnej, w tym umowy licencyjne, umowy przeniesienia praw

Prowadzimy sprawy zatrzymań celnych związanych z naruszeniami znaków towarowych

 • składamy wnioski o ochronę celną
 • współpracujemy ze służbą celną
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi

Organizujemy szkolenia

Wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać wytworu, przejawiająca się w szczególności w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie. Nie stanowi wzoru przemysłowego postać wytworu uwarunkowana wyłącznie względami technicznymi lub funkcjonalnymi. Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, nie został taki wzór podany do powszechnej wiadomości w sposób umożliwiający jego odtworzenie, ani nie był z wcześniej-szym pierwszeństwem zgłoszony i następnie zarejestrowany. Wzór przemysłowy uważa się za oryginalny, jeżeli różni się w sposób wyraźny od wzorów znanych i jego cechy nie są wyłącznie kombinacją cech znanych wzorów. Prawo z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo Własności Przemysłowej,
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)

Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno zawierać rysunek i może także zawierać fotografie oraz próbki materiałów tekstylnych. Jedno zgłoszenie może obejmować 10 odmian wzoru.
Pierwszeństwo:

Art. 4 Konwencji paryskiej o ochronie Własności Przemysłowej uchwalonej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r. wprowadził możliwość skorzystania z tzw. uprzedniego pierwszeństwa. Z uprzedniego pierwszeństwa można skorzystać, dokonując zgłoszenia wzoru przemysłowego w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia zagranicznego lub w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie.
Dane i dokumenty potrzebne do dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego:
1.Nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numery identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON o ile zgłaszający je posiada
2.tytuł wzoru
3.opis wzoru
4.rysunek wzoru – format A-4, bez ramki i tabliczki rysunkowej,
5.nazwisko, imię i adres twórcy wzoru
6.podanie podstawy prawa zgłaszającego do uzyskania ochrony (jeżeli zgłaszający nie jest twórcą),
7.dane dotyczące pierwszeństwa (data i numer dokonanego zgłoszenia zagranicznego, data otwarcia wystawy i świadectwo wydane przez komisarza wystawy),
8.dokument pełnomocnictwa, podpisany przez zgłaszającego lub jego uprawnionego przedstawiciela, podanego z imienia, nazwiska i funkcji)
9.dokument będący podstawa zgłaszającego do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą,
10.dokument pierwszeństwa (gdy zgłaszający ubiega się o pierwszeństwo),

Uwaga: dokumenty 8, 9, 10 mogą być dostarczone w terminie późniejszym.