Patent jest rodzajem monopolu przyznawanego wynalazcy na danym terytorium w określonym czasie.

W Polsce decyzje o udzieleniu patentu wydaje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Patent przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży oraz importu produktu lub stosowania sposobu opartego na wynalazku. Uprawniony z patentu może także zakazać takich działań innym podmiotom, nie mających jego zgody.

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. O udzielonych patentach ogłasza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. Potwierdzeniem udzielonego patentu jest dokument patentowy.