Czas trwania patentu wynosi maksymalnie 20 lat liczonych od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Warunkiem utrzymania w mocy patentu jest uiszczanie w odpowiednim terminie wymaganych opłat okresowych.

Urząd Patentowy nie przypomina o upływających okresach ochronnych.

Patent może zostać unieważniony albo ulec wygaśnięciu.

Po wygaśnięciu patentu wynalazek staje się częścią domeny publicznej.