Ubiegając się o ochronę patentową na wynalazek za granicą zgłaszający może skorzystać z trzech procedur:
 
  • krajowej
  • regionalnej
  • międzynarodowej

Wykorzystanie przez zgłaszającego jednej z procedur nie wyklucza możliwości zastosowania pozostałych. Korzystanie z dwóch lub nawet trzech procedur jednocześnie jest stosowane w celu szybkiego uzyskania skutecznej i szerokiej ochrony.

Ochrona patentowa za granicą

PROCEDURA KRAJOWA

Polega na dokonaniu zgłoszenia w krajowych urzędach patentowych zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi dokumentacji zgłoszeniowej, języka oraz pełnomocnika. Zasada przymusu rzeczniowskiego wobec zgłaszającego z zagranicy wymaga pośrednictwa rzecznika patentowego w poszczególnych państwach.

PROCEDURA REGIONALNA

Możliwe jest ubieganie się na podstawie jednej procedury o patent w wielu państwach jednocześnie pod warunkiem, że państwa są członkami międzynarodowych porozumień dotyczących udzielania praw wyłącznych. Regionalne urzędy patentowe państw porozumienia pełnią rolę krajowych, udzielając patenty na terytorium państw należących do porozumienia.

Regionalnymi urzędami są:

  • Europejska Organizacja Patentowa (EPO)
  • Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI)
  • Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej (ARIPO)
  • Euroazjatycka Organizacja Patentowa (EAPO).

UPROSZCZONY SCHEMAT EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO

Uproszczony schemat Europejskiego zgłoszenia patentowego

Po uzyskaniu patentu europejskiego staje się on wiązką niezależnych patentów krajowych i ma ten sam skutek oraz podlega tym samym przepisom co patenty krajowe udzielone w tych państwach.
Patent europejski nabiera mocy prawnej pod warunkiem złożenia tłumaczenia opisu patentowego na języki urzędowe każdego z wyznaczonych państw w terminie do trzech miesięcy.

PROCEDURA MIĘDZYNARODOWA

Procedura określona jest w Układzie. o współpracy patentowej (PCT) i składa się z fazy międzynarodowej oraz fazy krajowej. W momencie dokonywania zgłoszenia międzynarodowego automatycznie wyznaczone zostają wszystkie 142 państwa (stan na 1 czerwca 2010) należące do Układu PCT.
Zgłaszający w momencie wejścia w fazę krajową podejmuje decyzję o jaki typ ochrony chce się starać np.: czy ma to być prawo ochronne na wzór użytkowy czy patent na wynalazek.

UPROSZCZONY SCHEMAT ZGŁOSZENIA MIĘDZYNARODOWEGO (PCT)

Uproszczony schemat Międzynarodowego zgłoszenia patentowego