Jak wygląda procedura zgłoszeniowa wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP?

Schemat uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy

Po wpłynięciu zgłoszenia wzoru przemysłowego Urząd Patentowy niezwłocznie nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.
Po zarejestrowaniu zgłoszenia wzoru przemysłowego Urząd Patentowy bada zgłoszenie pod względem formalnym.

Urząd Patentowy nie bada obiektywnej nowości wzoru, jak to ma miejsce np. przy wzorach użytkowych, poprzez badanie stanu techniki.
Po ustaleniu i stwierdzeniu, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo Urząd Patentowy wydaje decyzję o udziele­niu prawa z rejestracji, pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony.

Po uiszczeniu w terminie opłaty ochronnej Urząd Patentowy dokonuje wpisu o udzieleniu prawa z rejestracji do rejestru wzorów przemysłowych oraz sporządza opisy ochronne wzoru i wydaje świadectwo rejestracji. Świadectwo rejestracji stanowi potwierdzenie udzielenia prawa z rejestracji.