Co nie jest wzorem użytkowym ?

Prawo ochronne na wzór użytkowy nie może zostać udzielone na rozwiązania nieokreślone przestrzennie, w szczególności takie jak:

– sposoby (określone następującymi po sobie czynnościami np. sposób wytwarzania produktu),
– układy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne bądź algorytmy (charakteryzowane przez strukturę połączeń elementów lub bloków),
– wytwory bezpostaciowe, jak np. substancja płynna, maść, środek farmaceutyczny, lek, itp.,
– zastosowania (nowe zastosowanie substancji, lub użycie takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie).

Z mocy prawa nie uznaje się za wzory użytkowe w szczególności:

  • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
  • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
  • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
  • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
  • programów do maszyn cyfrowych;
  • przedstawienia informacji.