Rzecznik patentowy świadczy pomoc techniczną i prawną zwłaszcza w  zakresie spraw dotyczących prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawo własności przemysłowej obejmuje między innymi wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe.

Rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem zarówno w postępowaniach zmierzających do uzyskania ochrony np. przez polskim Urzędem Patentowy, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz urzędami patentowymi w krajach całego świata poprzez swoich partnerów jak również w sprawach sądowych zmierzających do dochodzenia swoich praw wyłącznych..

Rzecznik patentowy pełni zatem w zakresie własności przemysłowej podobną rolę jak adwokaci i radcowie prawni w odniesieniu do innych dziedzin prawa. Najczęściej rzecznicy przygotowują dla swoich klientów zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych. Klientami rzecznika patentowego mogą być spółki, przedsiębiorcy, twórcy i osoby fizyczne.