INVENTCONSULT Kancelaria Patentowa

Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo Własności Przemysłowej,
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)Zgłoszenie znaku towarowego jest publikowane niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. Ochrona udzielana jest na okres 10 lat i może być przedłużana w okresach 10-letnich. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.Uwaga:


Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.Pierwszeństwo:


Art. 4 Konwencji paryskiej o ochronie Własności Przemysłowej uchwalonej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r. wprowadził możliwość skorzystania z tzw. uprzedniego pierwszeństwa. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego lub według daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.Dane i dokumenty potrzebne do dokonania zgłoszenia znaku towarowego:

1.

Nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numery identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON o ile zgłaszający je posiada

2.

wskazanie postaci znaku, dla znaków zawierających elementy graficzne – 10 odbitek o wymiarach 50 x 50 mm, w pełnej wersji kolorystycznej.

3.

wykaz towarów i usług do których oznaczania znak jest przeznaczony,

4.

data pierwszeństwa oraz dokument pierwszeństwa

5.

dokument pełnomocnictwa

6.

dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.


Uwaga: dokumenty 4, 5, 6 mogą być dostarczone w terminie późniejszym.

Wydrukuj tę stronę

Newsletter

Aby otrzymać informacje wpisz swój adres e-mail i wyślij go do nas


tel (32) 255 24 45
fax (32) 256 2568
kom 601 480 646

ul. Sowińskiego 1
40-272 Katowice
ul. Kartaginy 1
02-762 Warszawa

N 50° 14. 945'
E 19° 01. 875'