INVENTCONSULT Kancelaria Patentowa

Jesteś tutaj: Zakres czynności

Wynalazki

Patenty - Wynalazki

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami, dalej jako p.w.p.), jak również inne ustawy na świecie dotyczące prawa własności przemysłowej, nie definiuje pojęcia wynalazku. Wskazuje natomiast, na jakie wynalazki może być udzielona ochrona. I tak w myśl art. 24 ustawy p.w.p. stanowi, że "patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania". Czas trwania ochrony wynalazku wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.Za wynalazki w rozumieniu art. 24 nie uważa się:

odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych,

wytworów o charakterze jedynie estetycznym,

planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier
(plansze i urządzenia do gier mogą podlegać ochronie)

wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie
przyjętych i uznanych zasad nauki,

programów do maszyn cyfrowych,

sposobu przedstawienia informacji.Patentów nie udziela się na:

wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;

odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;

sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo Własności Przemysłowej,
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)Ustawa p.w.p. wprowadziła szereg nowości, z których najistotniejsze to:

1.

Sprawozdanie o stanie techniki – wykonywane przez Urząd Patentowy RP i przekazywane zgładzającemu krótko po zgłoszeniu /do 4 m-cy/,

2.

Do 6 miesięcy od daty udzielenia patentu można wnieść sprzeciw (patent wygasa po 20 latach od daty zgłoszenia),

3.

Nie narusza się patentu przez:
- stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania,
- korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności środków farmaceutycznych,

4.

Przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania znanej substancji (stanowiącej część stanu techniki) lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie,

5.

Zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (jednolitość wynalazku). Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli połączenie ich ze sobą opiera się na jednej lub wielu wspólnych, bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki.Pierwszeństwo


Art. 4 Konwencji paryskiej o ochronie Własności Przemysłowej uchwalonej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r. wprowadził możliwość skorzystania z tzw. uprzedniego pierwszeństwa. Z uprzedniego pierwszeństwa można skorzystać, dokonując zgłoszenia wynalazku w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia zagranicznego lub w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia wynalazku na wystawie.Dane i dokumenty potrzebne do dokonania zgłoszenia wynalazku:

1.

Nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numery identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON o ile zgłaszający je posiada

2.

tytuł wynalazku

3.

opis rozwiązania technicznego będącego przedmiotem wynalazku

4.

szkice lub rysunki (jeżeli są konieczne) – format A-4, bez ramki i tabliczki rysunkowej,

5.

nazwisko, imię i adres twórcy wynalazku

6.

podanie podstawy prawa zgłaszającego do uzyskania patentu (jeżeli zgłaszający nie jest twórcą),

7.

dane dotyczące pierwszeństwa (data i numer dokonanego zgłoszenia zagranicznego, data otwarcia wystawy i świadectwo wydane przez komisarza wystawy),

8.

dokument pełnomocnictwa, podpisany przez zgłaszającego lub jego uprawnionego przedstawiciela, podanego z imienia, nazwiska i funkcji)

9.

dokument będący podstawa zgłaszającego do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą,

10.

dokument pierwszeństwa (gdy zgłaszający ubiega się o pierwszeństwo)


Uwaga: dokumenty 8, 9, 10 mogą być dostarczone w terminie późniejszym.

Wydrukuj tę stronę

Newsletter

Aby otrzymać informacje wpisz swój adres e-mail i wyślij go do nas


tel 601 480 646
fax (32) 256 2568
kom 601 480 646

ul. Sowiskiego 1
40-272 Katowice
ul. Kartaginy 1
02-762 Warszawa

N 50° 14. 945'
E 19° 01. 875'