Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP. Ochrona znaku czyli udzielone prawo ochronne na znak towarowy może zostać przedłużone na wniosek uprawnionego dla wszystkich lub części towarów na kolejne okresy dziesięcioletnie.