Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Praw z rejestracji nie udziela się również na wzory przemysłowe zawierające oznaczenia, które nie podlegają monopolizacji. Oznaczeniami tymi są między innymi:

  • nazwa lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn),
  • nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości,
  • znaki sił zbrojnych,
  • oficjalne lub powszechnie używane odznaczenia i odznaki,
  • oznaczenia organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym
  • przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne
  • urzędowo uznane oznaczenia, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji
  • oznaczenia zawierające elementy których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową.

Na używanie wymienionych wyżej nazw, symboli lub oznaczeń, z wyjąt­kiem symboli patriotycznych, kulturowych i religijnych, możliwe jest uzy­skanie rejestracji, pod warunkiem uzyskania przez zgłaszającego odpowiedniego zezwolenia właściwego organu.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech:

  • wynikających wyłącznie z funkcji technicznej wytworu;
  • które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia lub współdziałania z innym wytworem;