Ochrona znaków towarowych – opłaty urzędowe (w przypadku zgłoszenia w postaci elektronicznej ).

  • opłata urzędowa od podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
    • w jednej klasie towarowej – 400 zł
    • za każdą następną klasę towarową – 120 zł
  • opłata urzędowa  za publikację o udzielonym prawie ochronnym – 90 zł
  • opłata okresowa (za 10-letni okres ochrony)
    • za każdą klasę towarową- 400 zł

Łączny koszt wszystkich opłat urzędowych w przypadku 10 letniej ochrony znaku towarowego w jednej klasie wynosi 890 zł. Patrz szczegółowa tabela opłat, które należy dokonać bezpośrednio do Urzędu Patentowego przy zgłoszeniu znaku.

Tabela opłat związanych z ochroną znaków towarowych

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZŁ
I Opłaty jednorazowe
1 Za zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług
– od każdej klasy powyżej trzech
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa
– za każde pierwszeństwo
450,00*
120,00

100,00

2 Za zgłoszenie w postaci elektronicznej znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług
– od każdej klasy powyżej trzech
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa
– za każde pierwszeństwo

400,00*
120,00

100,00

3 Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:**)

– w jednej klasie towarowej
– za każdą następną klasę towarową

120,00
100,00

4 Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:**) i ***)

– w jednej klasie towarowej
– za każdą następną klasę towarową

200,00
150,00
5 Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego 120,00
6 Za podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie dodatkowe 550,00
7 Od wniosku o odroczenie opłaty 60,00
8 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00
9 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

– w związku z wydanym postanowieniem**)
– w związku z wydaną decyzją
– w związku z wydaną decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu

50,00
100,00
1000,00

10 Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym 90,00
11 Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego 100,00
12 Za wyciąg z rejestru:
– zawierający aktualny stan prawny
– uzupełniony o dane zmienione i wykreślone
60,00
100,00
13 Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa 60,00
14 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany 70,00
15 Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową 50,00
16 Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy chroniony wspólnym prawem ochronnym 500,00
17 Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji znaku towarowego 200,00
18 Od wniesionego sprzeciwu 600,00
19 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00
20 Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego 1000,00
21 Od wniosku o rejestrację międzynarodową 600,00
22 Od wniosku o przedłużenie ochrony 200,00
23 Opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony złożonego po terminie 300,00
24 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) – za każdy dodatkowy adres 300,00
II Opłaty okresowe (za 10-letni okres ochrony)
1 Za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług 400,00

*) W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%.

**) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty.
***) Dotyczy również zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za zgłoszenie macierzyste.

****) Dotyczy wniosków złożonych po uiszczeniu opłaty za zgłoszenie macierzyste.

Patrz załącznik nr. 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 8 września 2016r. (poz. 1623)