INVENTCONSULT Kancelaria Patentowa

Oznaczenia geograficzne

Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy p.w.p., są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Oznaczeniami geograficznymi są:
1) nazwy regionalne jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów, które:
a) pochodzą z określonego terenu oraz
b) posiadają szczególne właściwości, które wyłącznie lub w przeważającej mierze zawdzięczają oddziaływaniu środowiska geograficznego obejmującego łącznie czynniki naturalne oraz ludzkie - których wytworzenie lub przetworzenie następuje na tym terenie,
2) oznaczenia pochodzenia jako oznaczenia służące do wyróżniania towarów:
a) pochodzących z określonego terenu oraz
b) posiadających pewne szczególne właściwości albo inne cechy szczególne przypisywane pochodzeniu geograficznemu, czyli terenowi, gdzie zostały one wytworzone lub przetworzone.

Przez oznaczenia geograficzne rozumie się także oznaczenia stosowane dla towarów, które są wytworzone z surowców lub półproduktów pochodzących z określonego terenu, większego niż teren wytworzenia lub przetworzenia towaru, jeżeli są one przygotowywane w szczególnych warunkach i istnieje system kontroli przestrzegania tych warunków. Za oznaczenia geograficzne uznaje się również określenia o charakterze geograficznym nie odpowiadające dosłownie terenowi, z którego towar pochodzi lub inne określenia używane tradycyjnie, jeżeli są one stosowane dla towarów pochodzących z danego terenu.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo Własności Przemysłowej,
(t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)Na zagraniczne oznaczenia geograficzne można uzyskać w Polsce ochronę tylko gdy oznaczenie korzysta z ochrony w kraju jego pochodzenia. Zgłoszenia może dokonać organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów działająca na danym terenie. Zgłoszenia może dokonać także organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne. W przypadku oznaczeń geograficznych towary nie oznaczają usług. Na oznaczenia geograficzne udzielane jest prawo z rejestracji, które trwa 25 lat.Dane i dokumenty potrzebne do dokonania zgłoszenia oznaczenia geograficznego:

1.

dokładne określenie oznaczenia oraz elementów, z którymi będzie ono

2.

używane w obrocie, jak etykiety i opakowania,

3.

wskazanie towarów, dla których jest ono przeznaczone,

4.

dokładne określenie granic terenu, do którego się ono odnosi,

5.

określenie szczególnych cech lub właściwości towarów, jako pochodzących z danego terenu,

6.

warunki korzystania z oznaczenia geograficznego obejmujące sposób wytwarzania, szczególne cechy lub właściwości towarów, inne przesłanki, które muszą być spełnione przez osoby chcące używać takiego oznaczenia oraz, jeżeli jest to wymagane, metody ich kontroli,

7.

wskazanie przedsiębiorców, którzy używają lub będą używać tego oznaczenia.

8.

potwierdzenie uprawnienia organizacji zgłaszającej do działania,

9.

w przypadku zgłoszeń zagranicznych - dowód ochrony oznaczenia w kraju pochodzenia; dowodem takim może być w szczególności każda umowa międzynarodowa, na podstawie której oznaczenie geograficzne podlega ochronie.

Wydrukuj tę stronę

Newsletter

Aby otrzymać informacje wpisz swój adres e-mail i wyślij go do nas


tel 601 480 646
fax (32) 256 2568
kom 601 480 646

ul. Sowiskiego 1
40-272 Katowice
ul. Kartaginy 1
02-762 Warszawa

N 50° 14. 945'
E 19° 01. 875'