Szanowni Państwo, na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.
Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty lub fakturę przypominające o upływającym okresie ochronnym lub związane z publikacją informacje o przedmiotach własności przemysłowej, zanim zapłacisz:
  • sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu Patentowego RP. Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych,
  • upewnij się, że wpłacasz pieniądze na numer konta Urzędu Patentowego RP:
    NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000,
  • skontaktuj się, w razie jakichkolwiek wątpliwości, z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.

W związku z powyższym Urząd Patentowy ostrzega i informuje, że:

1) działalność firm komercyjnych nie ma żadnego związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie jest przez Urząd inspirowana ani autoryzowana,

2) opłaty uiszczone na rzecz firm komercyjnych nie mają żadnego wpływu na ochronę przedmiotów własności przemysłowej.

Poniżej przedstawiamy przykłady ww. faktur:

1) Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o.

2) ITPS

3) TM Publisher

4) Ogólnopolski Rejestr Firm

5) Intellectual Property Agency Ltd.

6) Rejestr Krajowych Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych

7) Rejestr Krajowych Patentów i Wynalazków

8) EPTR – European Patent and Trademark Register

9) International Trademark Publication Register

10) International Trademark Register

11) Trademark & Patent Publications

12) OPT

13) ITR International Trademark Register

14) TPR Trademark Publication Register

15) IPTI – International Patent & Trademark Index

16) IPWTO

17) WOTRA – World Organization for Trademarks

18) IP Direct

19) Rejestr Polskich Znaków Towarowych i Patentów

20) INDAB

21) Rejestr Polskich Znaków Towarowych i Patentów (wersja 2)

22) European Trademark Publication Service

23) Rejestr Polskich Znaków Towarowych i Patentów (wersja 3)

24) WOTRA – World Organization for Trademarks (wersja 2)

25) Rejestr Polskich Znaków Towarowych (wersja 4)

26) Ewidencja Własności Przemysłowej

27) IPTA – International Trademark and Patent Agency

28) GLOPAT – Global Patents and Trademarks

W związku z otrzymywanymi przez Urząd sygnałami o ofertach firm informujących o kończącym się okresie ochrony znaku towarowego uprzejmie przypominamy, że:

  • uprawnieni do znaków towarowych, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, mogą dokonać przedłużenia prawa ochronnego na kolejny okres ochrony samodzielnie, bez konieczności korzystania z usług pełnomocnika;
  • opłaty od wniosku o przedłużenie ochrony oraz za kolejny okres ochrony muszą, w wyznaczonym terminie, wpłynąć na konto Urzędu Patentowego. Wniesienie opłaty na konto pośredniczącej firmy czy pełnomocnika nie wywołuje skutków prawnych w postaci przedłużenia prawa ochronnego;
  • złożenie wniosku czy wniesienie opłaty przez podmiot trzeci, inny niż uprawniony lub działający w sprawie pełnomocnik, wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa wraz z należną z tego tytułu opłatą skarbową.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej ostrzega przed nieuzasadnionymi opłatami

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie powiadomiła Urząd Patentowy RP o otrzymywanych od użytkowników systemu PCT sygnałach dotyczących wezwań do uiszczenia opłat za prowadzenie poszukiwań w bazach danych w odniesieniu do ich już opublikowanych zgłoszeń PCT. Informujemy, że wezwania te nie mają związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie są przez Urząd inspirowane ani autoryzowane.

Komercyjne oferty dotyczące publikowania informacji o znakach towarowych

W ostatnim czasie do Urzędu Patentowego RP zaczęły napływać sygnały dotyczące ofert składanych przez firmy komercyjne w zakresie publikacji informacji o znakach towarowych. Firmy te oferują usługę polegającą na publikowaniu informacji o chronionych znakach towarowych w swoich bazach internetowych. Działania te nie mają związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie są przez Urząd inspirowane ani autoryzowane.

W wielu przypadkach dokumenty te oraz strony internetowe, na których umieszczane są informacje o publikacji znaków towarowych, wykorzystują elementy graficzne myląco podobne do stosowanych przez Urząd Patentowy RP w oficjalnej korespondencji, w tym oznaczenia znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz Urzędu Patentowego.

Należy podkreślić, że wskazane wyżej działania nie mają związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie są przez Urząd inspirowane ani autoryzowane. Urząd Patentowy nie współpracuje z podmiotami składającymi takie oferty, w szczególności z firmami używającymi nazw: TM Publisher, ORF Ogólnopolski Rejestr Firm oraz Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o.

Po uzyskaniu informacji o istnieniu powyższych praktyk Urząd podjął działania zmierzające do podniesienia świadomości uczestników obrotu, w szczególności zamieścił na swojej stronie internetowej ostrzeżenie przed takimi firmami oferującymi odpłatną usługę publikowania informacji o znakach towarowych. Ponadto Urząd Patentowy wezwał te podmioty to zaprzestania używania w obrocie oznaczeń graficznych łudząco podobnych do logo Urzędu Patentowego oraz zawiadomił Prokuraturę o takich praktykach. Z faktu, iż do Urzędu Patentowego nadal przesyłane są opisane wyżej oferty, wnioskujemy że podjęte kroki nie odniosły oczekiwanego rezultatu i nie wyeliminowały opisanych wyżej działań. Wobec powyższego jeszcze raz uprzejmie wyjaśniamy, że żądane przez wspomniane firmy opłaty nie są w żaden sposób związane z działalnością Urzędu Patentowego i nie wiążą się z zapewnieniem ani przedłużeniem prawnej ochrony znaków towarowych. Publikacja informacji o znakach towarowych w bazie tworzonej przez ww. firmy nie ma wpływu na istnienie praw ochronnych na znaki towarowe.

Jedyne opłaty, które warunkują utrzymanie ochrony znaku towarowego, to opłata wskazana w art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1410, z późn. zm.) oraz opłaty za kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony, w wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 90, poz. 1000, z 2004 r. Nr 35, poz. 309 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 241). Opłata ta obejmuje cały dziesięcioletni okres ochrony. Przedłużenie ochrony znaku towarowego wymaga złożenia w Urzędzie Patentowym wniosku i wniesienia opłaty za kolejny dziesięcioletni okres ochrony.

Wyjaśniamy również, że informacje o stanie prawnym udzielonych przez Urząd Patentowy praw ochronnych na znaki towarowe wpisywane są do prowadzonego przez Urząd rejestru znaków towarowych. Obecnie rejestr ten prowadzony jest w postaci papierowej w formie księgi rejestrowej. Rejestr jest jawny. Każdy zainteresowany może przeglądać wspomniany rejestr. Rejestr udostępniany jest do wglądu w siedzibie Urzędu Patentowego na stanowisku rejestrów, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Patentowego dostępne są bazy danych przedmiotów własności przemysłowej, w tym bazy znaków towarowych. Bazy te mają jedynie charakter informacyjny. Dostęp do nich jest bezpłatny.