Szanowni Państwo, na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty lub fakturę przypominające o upływającym okresie ochronnym lub związane z publikacją informacje o przedmiotach własności przemysłowej, zanim zapłacisz:

  • sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu Patentowego RP. Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych,
  • upewnij się, że wpłacasz pieniądze na numer konta Urzędu Patentowego RP:
    NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000,
  • skontaktuj się, w razie jakichkolwiek wątpliwości, z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.

W związku z powyższym Urząd Patentowy ostrzega i informuje, że:1) działalność firm komercyjnych nie ma żadnego związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie jest przez Urząd inspirowana ani autoryzowana,2) opłaty uiszczone na rzecz firm komercyjnych nie mają żadnego wpływu na ochronę przedmiotów własności przemysłowej.Poniżej przedstawiamy przykłady ww. faktur: 1) Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o.2) ITPS3) TM Publisher4) Ogólnopolski Rejestr Firm5) Intellectual Property Agency Ltd.6) Rejestr Krajowych Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych7) Rejestr Krajowych Patentów i Wynalazków8) EPTR – European Patent and Trademark Register 9) International Trademark Publication Register10) International Trademark Register11) Trademark & Patent Publications12) OPT13) ITR International Trademark Register14) TPR Trademark Publication Register15) IPTI – International Patent & Trademark Index16) IPWTO17) WOTRA – World Organization for Trademarks18) IP Direct19) Rejestr Polskich Znaków Towarowych i Patentów20) INDAB21) Rejestr Polskich Znaków Towarowych i Patentów (wersja 2)W związku z otrzymywanymi przez Urząd sygnałami o ofertach firm informujących o kończącym się okresie ochrony znaku towarowego uprzejmie przypominamy, że:

  • uprawnieni do znaków towarowych, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, mogą dokonać przedłużenia prawa ochronnego na kolejny okres ochrony samodzielnie, bez konieczności korzystania z usług pełnomocnika;
  • opłaty od wniosku o przedłużenie ochrony oraz za kolejny okres ochrony muszą, w wyznaczonym terminie, wpłynąć na konto Urzędu Patentowego. Wniesienie opłaty na konto pośredniczącej firmy czy pełnomocnika nie wywołuje skutków prawnych w postaci przedłużenia prawa ochronnego;
  • złożenie wniosku czy wniesienie opłaty przez podmiot trzeci, inny niż uprawniony lub działający w sprawie pełnomocnik, wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa wraz z należną z tego tytułu opłatą skarbową.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej ostrzega przed nieuzasadnionymi opłatami

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie powiadomiła Urząd Patentowy RP o otrzymywanych od użytkowników systemu PCT sygnałach dotyczących wezwań do uiszczenia opłat za prowadzenie poszukiwań w bazach danych w odniesieniu do ich już opublikowanych zgłoszeń PCT. Informujemy, że wezwania te nie mają związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie są przez Urząd inspirowane ani autoryzowane.

Komercyjne oferty dotyczące publikowania informacji o znakach towarowych

W ostatnim czasie do Urzędu Patentowego RP zaczęły napływać sygnały dotyczące ofert składanych przez firmy komercyjne w zakresie publikacji informacji o znakach towarowych. Firmy te oferują usługę polegającą na publikowaniu informacji o chronionych znakach towarowych w swoich bazach internetowych. Działania te nie mają związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie są przez Urząd inspirowane ani autoryzowane.W wielu przypadkach dokumenty te oraz strony internetowe, na których umieszczane są informacje o publikacji znaków towarowych, wykorzystują elementy graficzne myląco podobne do stosowanych przez Urząd Patentowy RP w oficjalnej korespondencji, w tym oznaczenia znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz Urzędu Patentowego.Należy podkreślić, że wskazane wyżej działania nie mają związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie są przez Urząd inspirowane ani autoryzowane. Urząd Patentowy nie współpracuje z podmiotami składającymi takie oferty, w szczególności z firmami używającymi nazw: TM Publisher, ORF Ogólnopolski Rejestr Firm oraz Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o.Po uzyskaniu informacji o istnieniu powyższych praktyk Urząd podjął działania zmierzające do podniesienia świadomości uczestników obrotu, w szczególności zamieścił na swojej stronie internetowej ostrzeżenie przed takimi firmami oferującymi odpłatną usługę publikowania informacji o znakach towarowych. Ponadto Urząd Patentowy wezwał te podmioty to zaprzestania używania w obrocie oznaczeń graficznych łudząco podobnych do logo Urzędu Patentowego oraz zawiadomił Prokuraturę o takich praktykach. Z faktu, iż do Urzędu Patentowego nadal przesyłane są opisane wyżej oferty, wnioskujemy że podjęte kroki nie odniosły oczekiwanego rezultatu i nie wyeliminowały opisanych wyżej działań. Wobec powyższego jeszcze raz uprzejmie wyjaśniamy, że żądane przez wspomniane firmy opłaty nie są w żaden sposób związane z działalnością Urzędu Patentowego i nie wiążą się z zapewnieniem ani przedłużeniem prawnej ochrony znaków towarowych. Publikacja informacji o znakach towarowych w bazie tworzonej przez ww. firmy nie ma wpływu na istnienie praw ochronnych na znaki towarowe.Jedyne opłaty, które warunkują utrzymanie ochrony znaku towarowego, to opłata wskazana w art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1410, z późn. zm.) oraz opłaty za kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony, w wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 90, poz. 1000, z 2004 r. Nr 35, poz. 309 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 241). Opłata ta obejmuje cały dziesięcioletni okres ochrony. Przedłużenie ochrony znaku towarowego wymaga złożenia w Urzędzie Patentowym wniosku i wniesienia opłaty za kolejny dziesięcioletni okres ochrony.Wyjaśniamy również, że informacje o stanie prawnym udzielonych przez Urząd Patentowy praw ochronnych na znaki towarowe wpisywane są do prowadzonego przez Urząd rejestru znaków towarowych. Obecnie rejestr ten prowadzony jest w postaci papierowej w formie księgi rejestrowej. Rejestr jest jawny. Każdy zainteresowany może przeglądać wspomniany rejestr. Rejestr udostępniany jest do wglądu w siedzibie Urzędu Patentowego na stanowisku rejestrów, w dniach i godzinach pracy Urzędu.Ponadto na stronie internetowej Urzędu Patentowego dostępne są bazy danych przedmiotów własności przemysłowej, w tym bazy znaków towarowych. Bazy te mają jedynie charakter informacyjny. Dostęp do nich jest bezpłatny.