Procedura rejestracji wspólnotowego znaku towarowego

Procedura regionalna. Możliwe jest zastrzeżenie znaku towarowego poprzez jego rejestrację w wielu krajach jednocześnie w wyniku zgłoszenia znaku we właściwym urzędzie regionalnym. W przypadku potrzeby uzyskania ochrony znaku towarowego w większej liczbie państw członkowskich UE, należy dokonać zgłoszenie znaku unijnego  bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Procedura rejestracji unijnego znaku towarowego jest procedurą badawczą składającą się z trzech etapów: 

  • etapu sprawdzenia wniosku pod kątem przyznania daty zgłoszenia, zbadania wniosku pod kątem formalnym i zbadania bezwzględnych podstaw odmowy podczas opracowywania sprawozdań z poszukiwań;
  • etapu publikacji wniosku; (jeśli wynik badania przez EUIPO był pozytywny).
  • etapu trwającego do rejestracji znaku,  który może obejmować postępowanie w sprawie sprzeciwu. W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu albo jeśli wynik postępowania w sprawie sprzeciwu będzie pozytywny dla wnioskodawcy unijny  znak towarowy zostanie zarejestrowany.

Ochrona unijnego znaku towarowego

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004) można złożyć wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego (EUTM)  także na terytorium Polski.

Unijny znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają:

  • odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
  • przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

Jak chronić znak towarowy w Unii Europejskiej ?

Urzędem regionalnym, który  wystawia świadectwa rejestracji na unijne znaki towarowe  jest  jest Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)  w Alicante (Hiszpania).  Rejestracja unijnego znaku towarowego zapewnia właścicielowi wyłączne prawo  na terytorium Unii Europejskiej, a zbycie lub unieważnienie tego prawa odnosi skutek w całej Wspólnocie.

Rejestracja unijnego znaku towarowego w EUIPO trwa około 6 miesięcy. Ochrona unijnego znaku towarowego trwa 10 lat licząc od daty zgłoszenia i może być przedłużona na dalsze 10-letnie okresy ochronne.