Zastrzeżenie logo, logotypu, nazwy, marki czyli znaku towarowego oznacza uzyskanie prawa ochronnego. W Polsce decyzję o udzieleniu prawa ochronnego wydaje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Patentowy RP nie jest jedynym Urzędem udzielającym praw wyłącznych, obowiązujących na terenie kraju. W celu uzyskania ochrony w Polsce, bądź na obszarze innych państw należy zgłosić znak w:

  • krajowym urzędzie ds. własności przemysłowej, np. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  • regionalnym urzędzie, np. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). (Hiszpania)
  • Międzynarodowym Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP działającego jako urząd państwa pochodzenia