Znak towarowy nie uzyska ochrony jeśli Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków do udzielenia prawa ochronnego (pojawią się przeszkody rejestracji znaku towarowego).

Przeszkodami w zastrzeżeniu znaku towarowego mogą być badane z urzędu bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego, a także przeszkody względne stanowiące podstawę sprzeciwu. Poniżej ogólnie przedstawione zostały  najczęściej występujące przesłanki przeszkód bezwzględnych i względnych:

Względne przeszkody rejestracji:

 • na oznaczenia naruszające prawa osobiste i majątkowe osób trzecich;
 • na oznaczenia naruszające prawa do wcześniejszych znaków towarowych, znaków renomowanych, znaków powszechnie znanych.

Bezwzględne przeszkody rejestracji:

 • na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym;
 • na oznaczenia nie  nadające  się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
 • na oznaczenia składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
 • na oznaczenia składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
 • na oznaczenia stanowiące kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie ich naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;
 • na oznaczenia zgłoszone w złej wierze;
 • na oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
 • na oznaczenia  posiadające elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane dla celów komercyjnych;
 • na oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
 • na oznaczenia stanowiące chronioną nazwę odmiany roślin i odnoszące się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku;
 • na oznaczenia dotyczące towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zgłaszane do ochrony oznaczenie jest identyczne lub podobne do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego.