Symbole ®, © TM, SM, umieszcza się przy znaku towarowym, aby poinformować, że oznaczenie jest znakiem towarowym bądź podlega ochronie prawnej. Symbole te pełnią rolę ostrzeżenia przed nieuprawnionym użyciem znaku towarowego. Używanie symboli ®, © SM albo TM w pobliżu znaków towarowych nie jest obowiązkowe, ale bardzo często spotykane.

® – oznacza, że znak towarowy, przy którym widnieje dany symbol jest zarejestrowany
© – oznacza zastrzeżenie praw autorskich do znaku towarowego
TM – oznacza znak towarowy
SM – oznacza znak usługowy

TM i SM pochodzą z rynku amerykańskiego, symbole te nie informują jednak czy znak został zarejestrowany.

Znaki oznaczone symbolem ® podlegają ochronie przewidzianej w Prawie własności przemysłowej. Znaki niezarejestrowane, oznaczone symbolem ™, chronione są tylko na zasadach ogólnych i na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.