Zastrzec znak towarowy poprzez jego rejestrację (np. zastrzec logo jak potocznie mówią zgłaszający) może osoba fizyczna nieprowadzącą jeszcze działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.