Ochrona znaku towarowego daje uprawnionemu wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Używanie polega w szczególności na:

  1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniu, wprowadzaniu tych towarów do obrotu, a także oferowaniu usług pod tym znakiem
  2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług tj. np. na drukach zamówień, fakturach.
  3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Zwrot „w szczególności” oznacza, że wyliczenia mają charakter przykładowy. Używanie znaku może oznaczać także inne zachowania uprawnionego.