6 stycznia 2017 r. UPRP przystąpił do Global Patent Prosecution Highway

PPH, czyli przyspieszona procedura uzyskania patentu została zainicjowana w 2003 r. w ramach współpracy Japońskiego Urzędu Patentowego (JPO) i Amerykańskiego Urzędu ds. Patentów i Znaków Towarowych (USPTO). U podstaw tej inicjatywy leżała potrzeba skrócenia czasu uzyskania patentu przy lawinowo rosnącej liczbie dokonywanych zgłoszeń wynalazków, co można było osiągniąć poprzez wykorzystanie wyników pracy urzędu, który już wcześniej dokonał analizy i badania analogicznego zgłoszenia. Program pilotażowy rozpoczęty w lipcu 2006 r. okazał się na tyle atrakcyjny zarówno dla zgłaszających jak i urzędów patentowych, że do PPH zaczęło przystępować coraz więcej urzędów krajowych i regionalnych, zawierając umowy dwustronne. Zgodnie z programem udzielenie (bądź zapowiedź udzielenia) patentu przez OFF (urząd pierwszego zgłoszenia) dla konkretnych zastrzeżeń zawartych w zgłoszeniu daje zgłaszającemu podstawę do wystąpienia do OSF (urząd drugiego zgłoszenia) z wnioskiem o zastosowanie procedury przyspieszonej dla analogicznego zgłoszenia zawierającego analogiczne zastrzeżenia, ocenione jako dopuszczalne. PPH daje zgłaszającym możliwość szybszego i tańszego uzyskania ochrony patentowej w kolejnym państwie. Jest to tzw. „klasyczna” procedura PPH. Jej wymagania ograniczają jednak możliwość pełnego wykorzystania wyników badań przeprowadzanych przez inne urzędy. Nie zawsze bowiem OFF przeprowadza badanie zgłoszenia wcześniej niż OSF. Wówczas badanie przeprowadzone w OSF nie może być wykorzystane przez zgłaszającego przy ubieganiu się o patent na analogiczny wynalazek w kolejnych urzędach. Uznano to za stratę (po japońsku „MOTTAINAI”), zarówno dla zgłaszającego, jak i urzędów patentowych. Taką nazwę nadano zmienionej procedurze PPH, którą w roku 2011 podpisało osiem urzędów patentowych (japoński, amerykański, brytyjski, kanadyjski, australijski, fiński, rosyjski i hiszpański), a w następnych latach europejski, niemiecki, portugalski i duński.

PPH MOTTAINAI upraszcza zasady składania wniosków o zastosowanie przyspieszonej procedury PPH. Zamiast OFF i OSF wprowadza się pojęcia OEE (urząd wcześniejszego badania) i OLE (urząd późniejszego badania). Zmieniona procedura PPH umożliwia wykorzystanie wcześniejszego badania przeprowadzonego przez dowolny urząd (będący stroną porozumienia dwustronnego między urzędami) bez ograniczenia jedynie do przypadku, kiedy OFF jest OEE.

W czasie 6-tego roboczego spotkania wielostronnego PPH (Tokio, 20-21 czerwca 2013 r.) zapadły ustalenia, które zaowocowały podpisaniem wielostronnej umowy o przystąpieniu do GLOBAL PPH przez 13 urzędów patentowych. Umowa obowiązuje od 6 stycznia 2014 r. i stanowi modyfikację PPH MOTTAINAI, a według stanu na 6 stycznia 2017 r. do programu przystąpiły już 22 urzędy (wymienione poniżej), w tym Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy Uczestniczące w systemie Global PPH

 1. Australijski Urząd Własności Intelektualnej (IP Australia)
 2. Austriacki Urząd Patentowy (APO)
 3. Kanadyjski Urząd Własności Intelektualnej (CIPO)
 4. Duński Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych (DKPTO)
 5. Estoński Urząd Patentowy (EPA)
 6. Fiński Urząd ds. Patentów i Rejestracji (NBPR)
 7. Niemiecki Urząd ds. Patentów I Znaków Towarowych (DPMA)
 8. Węgierski Urząd Własności Intelektualnej (HIPO)
 9. Islandzki Urząd Patentowy Patent Office (IPO)
 10. Izraelski Urząd Patentowy (ILPO)
 11. Japoński Urząd Patentowy (JPO)
 12. Koreański Urząd Własności Intelektualnej (KIPO)
 13. Nordycki Instytut Patentowy (NPI)
 14. Norweski Urząd Własności Przemysłowej (NIPO)
 15. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (PPO)
 16. Portugalski Instytut Własności Przemysłowej (INPI)
 17. Rosyjski Federalny Urząd Własności Intelektualnej (ROSPATENT)
 18. Urząd Własności Intelektualnej Singapuru (IPOS)
 19. Hiszpański Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych (SPTO)
 20. Szwedzki Urząd ds. Patentów i Rejestracji (PRV)
 21. Brytyjski Urząd Własności Intelektualnej (UKIPO)
 22. Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO)